HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH NGHIỆM PHÁP NALOXONE

 •   23/06/2016 10:15:39 AM
 •   Đã xem: 401

HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH NGHIỆM PHÁP NALOXONE
1. Mục đích
2. Chuẩn bị
3. Cách tiến hành và đánh giá
4. Hội chứng cai chất dạng thuốc phiện theo ICD-10
5. Chẩn đoán hội chứng cai ma túy nhóm Opiats (ICD-10)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ NHÓM OPIATS (CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ NHÓM OPIATS (CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN)

 •   23/06/2016 10:14:58 AM
 •   Đã xem: 196

I. Khái niệm
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy nhóm Opiats
III. Hướng dẫn chẩn đoán nghiện ma túy nhóm Opiats
IV. Các lưu ý

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI CAI CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI CAI CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN

 •   23/06/2016 10:14:07 AM
 •   Đã xem: 78

PHẦN I PHƯƠNG PHÁP KHÁM VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN TÂM THẦN – THẦN KINH
I – NGUYÊN TẮC KHÁM VÀ THEO DÕI
II – CÁC TÀI LIỆU VỀ NHÂN DẠNG
III – LÝ DO ĐẾN KHÁM
IV – CÁC PHẦN THĂM KHÁM
V – PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VÀ TỔNG HỢP ĐỊNH BỆNH
PHẦN II CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRONG CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
I. Liệu pháp tâm lý
II. Liệu pháp hóa dược:
III. Liệu pháp Schock điện (ECT):
IV. Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS)
PHẦN III XỬ TRÍ CẤP CỨU TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG
I. Định nghĩa:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể kích động:
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỪ CHỐI ĂN UỐNG
I. Khái niệm:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể:
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỰ SÁT
I. Một số khái niệm về tự sát:
II. Nguyên nhân:
III. Các hình thức tự sát ở bệnh nhân tâm thần:
IV. Xử trí cụ thể:
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢNG
I. Chẩn đoán
II. Nguyên nhân
III. Cận lâm sàng:
IV. Xử trí
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI CAI RƯỢU CÓ MÊ SẢNG (SẢNG RƯỢU - SẢNG RUN - F10.4)
I. Khái niệm
II. Chẩn đoán sảng rượu
III. Xử trí
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
1. Khái niệm
2. Triệu chứng
3. Chẩn đoán
4. Điều trị
5. Tiên lượng và biến chứng
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
I. Một số cơn Động kinh thường gặp:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Nguyên tắc điều trị:
IV. Các thuốc chống động kinh:
V. Chọn lựa thuốc theo cơn động kinh.
PHẦN IV HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ (F0)
I. Khái niệm
II. Nguyên nhân
III. Đánh giá rối loạn nhận thức (thường quy)
IV. Chẩn đoán
V. Điều trị
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN
I. Khái niệm:
II. Các nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần thực tổn
III. Tiêu chuẩn chẩn đoán các rối loạn tâm thần thực tổn (theo ICD – 10):
IV. Cận lâm sàng
V. Điều trị:
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG RƯỢU (F10)
I. Chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Nguyên tắc điều trị:
IV. Điều trị cụ thể :
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI CAI CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
I. Khái niệm
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
II. Cận lâm sàng
III. Nguyên tắc điều trị:
IV. Điều trị cụ thể:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG RƯỢU (F10)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG RƯỢU (F10)

 •   23/06/2016 10:13:14 AM
 •   Đã xem: 195

I. Chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Nguyên tắc điều trị:
IV. Điều trị cụ thể :

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN

 •   23/06/2016 10:11:23 AM
 •   Đã xem: 214

PHẦN I PHƯƠNG PHÁP KHÁM VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN TÂM THẦN – THẦN KINH
I – NGUYÊN TẮC KHÁM VÀ THEO DÕI
II – CÁC TÀI LIỆU VỀ NHÂN DẠNG
III – LÝ DO ĐẾN KHÁM
IV – CÁC PHẦN THĂM KHÁM
V – PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VÀ TỔNG HỢP ĐỊNH BỆNH
PHẦN II CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRONG CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
I. Liệu pháp tâm lý
II. Liệu pháp hóa dược:
III. Liệu pháp Schock điện (ECT):
IV. Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS)
PHẦN III XỬ TRÍ CẤP CỨU TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG
I. Định nghĩa:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể kích động:
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỪ CHỐI ĂN UỐNG
I. Khái niệm:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể:
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỰ SÁT
I. Một số khái niệm về tự sát:
II. Nguyên nhân:
III. Các hình thức tự sát ở bệnh nhân tâm thần:
IV. Xử trí cụ thể:
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢNG
I. Chẩn đoán
II. Nguyên nhân
III. Cận lâm sàng:
IV. Xử trí
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI CAI RƯỢU CÓ MÊ SẢNG (SẢNG RƯỢU - SẢNG RUN - F10.4)
I. Khái niệm
II. Chẩn đoán sảng rượu
III. Xử trí
HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
1. Khái niệm
2. Triệu chứng
3. Chẩn đoán
4. Điều trị
5. Tiên lượng và biến chứng
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
I. Một số cơn Động kinh thường gặp:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Nguyên tắc điều trị:
IV. Các thuốc chống động kinh:
V. Chọn lựa thuốc theo cơn động kinh.
PHẦN IV HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ (F0)
I. Khái niệm
II. Nguyên nhân
III. Đánh giá rối loạn nhận thức (thường quy)
IV. Chẩn đoán
V. Điều trị
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN
I. Khái niệm:
II. Các nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần thực tổn
III. Tiêu chuẩn chẩn đoán các rối loạn tâm thần thực tổn (theo ICD – 10):
IV. Cận lâm sàng
V. Điều trị:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ (F0)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ (F0)

 •   23/06/2016 10:10:11 AM
 •   Đã xem: 106

I. Khái niệm
II. Nguyên nhân
III. Đánh giá rối loạn nhận thức (thường quy)
IV. Chẩn đoán
V. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH

 •   23/06/2016 10:08:40 AM
 •   Đã xem: 248

I. Một số cơn Động kinh thường gặp:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Nguyên tắc điều trị:
IV. Các thuốc chống động kinh:
V. Chọn lựa thuốc theo cơn động kinh.

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH

 •   23/06/2016 10:07:03 AM
 •   Đã xem: 119

1. Khái niệm
2. Triệu chứng
3. Chẩn đoán
4. Điều trị
5. Tiên lượng và biến chứng

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI CAI RƯỢU CÓ MÊ SẢNG (SẢNG RƯỢU - SẢNG RUN - F10.4)

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI CAI RƯỢU CÓ MÊ SẢNG (SẢNG RƯỢU - SẢNG RUN - F10.4)

 •   23/06/2016 10:04:38 AM
 •   Đã xem: 120

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán sảng rượu
III. Xử trí

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢNG

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢNG

 •   23/06/2016 10:03:34 AM
 •   Đã xem: 63

I. Chẩn đoán
II. Nguyên nhân
III. Cận lâm sàng:
IV. Xử trí

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỰ SÁT

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỰ SÁT

 •   23/06/2016 10:02:28 AM
 •   Đã xem: 220

I. Một số khái niệm về tự sát:
II. Nguyên nhân:
III. Các hình thức tự sát ở bệnh nhân tâm thần:
IV. Xử trí cụ thể:

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỪ CHỐI ĂN UỐNG

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TỪ CHỐI ĂN UỐNG

 •   23/06/2016 10:00:58 AM
 •   Đã xem: 139

I. Khái niệm:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể:

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG

 •   23/06/2016 09:57:47 AM
 •   Đã xem: 315

I. Định nghĩa:
II. Nguyên nhân:
III. Xử trí cụ thể kích động:

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

 •   23/06/2016 09:56:45 AM
 •   Đã xem: 119

I. Liệu pháp tâm lý
II. Liệu pháp hóa dược:
III. Liệu pháp Schock điện (ECT):
IV. Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS)

KHÁM - THEO DÕI BỆNH NHÂN TÂM THẦN-THẦN KINH

KHÁM - THEO DÕI BỆNH NHÂN TÂM THẦN-THẦN KINH

 •   23/06/2016 09:48:25 AM
 •   Đã xem: 363

I – NGUYÊN TẮC KHÁM VÀ THEO DÕI
II – CÁC TÀI LIỆU VỀ NHÂN DẠNG
III – LÝ DO ĐẾN KHÁM
IV – CÁC PHẦN THĂM KHÁM
V – PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VÀ TỔNG HỢP ĐỊNH BỆNH

Phác đồ điều trị các rối loạn tâm thần

 •   09/06/2016 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 94

Phác đồ điều trị các rối loạn tâm thần
https://drive.google.com/open?id=0BxkMLWMaN-HPWUliVnFtSkhfWXlGODM5Q1ZVZXlIVGtSaUlN

Bạn có thích thư viện phác đồ hiện tại?

Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây