BS CKI.Đào Hồng Ngự

  • 2019/10/02 06:24

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại:  0978581485

Link Khoa: Khoa Nội hô hấp