post title

Phòng Tài chính Kế toán

  • 2019/10/08 10:50

Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo theo Quyết định số 114/QĐ -SYT ngày 26/3/2013 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Xem tiếp
post title

Phòng Hành chính Quản trị

  • 2019/10/08 10:11

Phòng Hành chính quản trị thành lập vào 10/2014 theo Quyết định số 832/QĐ-SYT. Kể từ khi hình thành và phát triển, phòng Hành chính quản trị luôn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được phân công.

Xem tiếp
post title

Phòng điều dưỡng

  • 2019/10/07 03:35

Phòng Điều dưỡng tiền thân là Tổ Điều dưỡng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập năm 1990. Đến năm 2005 phòng chính thức thành lập theo Quyết định số 4516/QĐ-SYT ngày 10/11/2005 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Xem tiếp
post title

Phòng Tổ chức cán bộ

  • 2019/10/01 09:40

Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Bệnh viện Bãi Cháy, được kiện toàn theo Quyết định số 832/QĐ-SYT ngày 24/10/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Xem tiếp
post title

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

  • 2019/10/01 03:57

Xác định vai trò quan trọng của công tác chỉ đạo tuyến trong hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh.

Xem tiếp
post title

Phòng Quản lý chất lượng

  • 2019/05/30 08:46

Đến năm 2016 phòng được chính thức thành lập được thành lập vào ngày 28 tháng 03 năm 2016 theo Quyết định số 393/QĐ-SYT của Sở Y tế Quảng ninh.

Xem tiếp