BS CKI. Đào Quang Ngọc

  • 2019/10/02 06:15

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0904.609.474

Link Khoa: Khoa Tai Mũi Họng