Thông báo 852 về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển HĐLĐ năm 2024

  • 2024/05/27 08:32

Thông báo 852 về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển Hợp đồng lao động năm 2024