Thông báo 1132 về nhu cầu mua sắm ghế mặt gỗ ngồi chờ cho bệnh nhân của các khoa năm 2024

  • 2024/07/09 08:05

Thông báo 1132 về nhu cầu mua sắm ghế mặt gỗ ngồi chờ cho bệnh nhân của các khoa năm 2024