Thông báo 1817 về nhu cầu sửa chữa khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu lưu giữ chất thải lây nhiễm.

  • 2023/12/05 09:00

Thông báo 1817 về nhu cầu sửa chữa khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu lưu giữ chất thải lây nhiễm.