Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/12/08 04:16

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022.