Thông báo số 1722 về nhu cầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp của Bệnh viện

  • 2023/11/15 10:38

Thông báo số 1722 về nhu cầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp của Bệnh viện