post title

Thông báo về kết quả tổ chức đấu giá tài sản

  • 2022/09/27 09:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1086/BVBC về kết quả tổ chức đấu giá tài sản.

Xem tiếp
post title

Thông báo về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

  • 2022/09/20 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1056/BVBC về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022

  • 2022/09/06 10:15

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1001/BVBC-TBYT ngày 6/9/2022 về nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022

  • 2022/08/12 10:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 883/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý

  • 2022/08/08 08:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 883/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý.

Xem tiếp
post title

Thông báo 869 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/08/03 09:31

Bệnh viện Cháy thông báo số 869 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn

Xem tiếp
post title

Thông báo số 824/BVBC về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  • 2022/07/25 07:35

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 824/BVBC về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 823/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý

  • 2022/07/25 07:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 823/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 816/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022

  • 2022/07/22 09:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 816/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022.

Xem tiếp
post title

Quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022

  • 2022/07/20 09:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.

Xem tiếp