Thông báo nhu cầu mua sắm đèn mổ di động

  • 2022/11/28 07:53

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1381/BVBC-TBYT ngày 25/11/2022 về nhu cầu mua sắm đèn mổ di động.