Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/12/23 09:34

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1507/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế.