Thông báo nhu cầu bảo trì định kỳ máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

  • 2023/05/17 00:56

Thông báo nhu cầu bảo trì định kỳ máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu.