Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/10 03:41

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy. 

Nội dung chi tiết tại file đính kèm:  Quyết định 2379 /QĐ-BVBC