post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/17 07:57

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 547/TB-BVBC thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng Lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/04/23 01:50

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/04/21 02:16

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 353/TB-BVBC ngày 30/3/2022 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2021

  • 2021/10/22 07:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1224/TB-BVBC ngày 22/10/2021 thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021

  • 2021/10/19 14:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021 đến các thí sinh.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021

  • 2021/09/21 21:07

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021

  • 2021/08/13 15:59

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 905/TB-BVBC ngày 13/8/2021 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020

  • 2020/11/19 18:04

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020

Xem tiếp
post title

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG HĐLĐ NĂM 2020

  • 2020/11/16 16:55

Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 - Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả kỳ thi tuyển lao động hợp đồng năm 2020 đến các thí sinh.

Xem tiếp
post title

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

  • 2020/11/16 07:50

Trong 2 ngày (14 và 15/11), Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức kỳ thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020.

Xem tiếp